Struktūra

Visuotinis narių susirinkimas
Genealogijos, heraldikos ir veksilologijos instituto (toliau - Institutas) visuotinis narių susirinkimas yra aukščiausias valdymo organas. Dalyvavimo ir balso teisę turi visi Instituto nariai. 

Valdyba
Tai kolegialus Instituto valdymo organas, kuris organizuoja Instituto veiklą tarp susirinkimų. Valdybos sudėtį, atstovavimo principus nustato ir valdybos narius penkeriems metams renka visuotinis narių susirinkimas, kuriam valdyba yra tiesiogiai atsakinga ir atskaitinga. Valdybos narių kadencijos laikotarpis neribojamas.

Valdybos pirmininkas
Valdybai atstovauja valdybos pirmininkas, kurį renka valdybos nariai. Jis organizuoja valdybos darbą ir jam vadovauja. 

Prezidentas
Tai vienasmenis Instituto valdymo organas renkamas visuotiniame narių susirinkime. Prezidentas veikia Instituto vardu.

Revizorius
Finansinę Instituto veiklą periodiškai tikrina revizorius, kurį vieneriems metams renka visuotinis narių susirinkimas. Juo gali būti juridinis asmuo, turintis teisę atlikti audito paslaugas. Revizoriumi negali būti valdybos narys arba administracijos darbuotojas.