Instituto kapelionu išrinktas br. Astijus Kungys

Instituto kapelionu išrinktas br. Astijus Kungys

2022 m. gruodžio 8 d. Genealogijos, heraldikos ir veksilologijos instituto valdybos nutarimu ir Mažesniųjų brolių ordino Lietuvos Šv. Kazimiero provincijos ministro br. Evaldo Darulio OFM pritarimu Genealogijos, heraldikos ir veksilologijos instituto kapelionu išrinktas br. Astijus Kungys OFM.
A. Kungys yra kilęs iš kilmingos bajorų Viskantų giminės (herbas Vadvicas). Gimė 1963 metais liepos 16 d. Klaipėdoje. 1970-1974 m. mokėsi Klaipėdos Kristijono Donelaičio vidurinėje mokykloje, 1974-1978 m. – Palangos 1-ojoje vidurinėje mokykloje. 1978-1982 m. studijavo Kauno maisto pramonės technikume (maisto pramonės mašinų ir įrengimo specialybė). 1984 m. įstojo į Kauno tarpdiecezinę kunigų seminariją ir Mažesniųjų brolių ordiną. 1984-1989 m. studijavo Kauno tarpdiecezinėje kunigų seminarijoje. 1995-1997 m. pranciškonų dvasingumo studijos Romos saleziečių universitete. 2003-2005 m. Socialinio darbo magistrantūros studijos Vilniaus universitete. 1989 m. pašventintas kunigu, davė amžinuosius įžadus Mažesniųjų brolių ordine.
1989 m. buvo Telšių katedros vikaras, Kretingos Apreiškimo Švč. M. Marijai parapijos vikaras, Tūbausių Šv. Andriejaus parapijos klebonas. 1990-1992 m. buvo Šventosios (Palanga) parapijos klebonas, 1990-1995 m. – Mažesniųjų brolių ordino Šv. Kazimiero provincijos ministro delegatas Lietuvai, 1991-1994 m. Kretingos Apreiškimo Švč. M. Marijai pranciškonų vienuolyno gvardijonas, 1992-1994 m. – Nidos ir Juodkrantės parapijų klebonas, 1992-1994 m. – Kretingos Šv. Antano kolegijos rektorius, 1994 m. – Kauno Vytauto Didžiojo bažnyčios rektorius, 1994-1996 m. – Lietuvos pranciškonų provincijos novicijų (naujokų) magistras Alvernoje (Italija), 1996 m. – Kretingos pranciškonų gimnazijos kapelionas, 1997 m. – Lietuvos pranciškonų provincijos novicijų (naujokų) magistras Fuldoje (Vokietija), 1997-1998 m. – Pranciškoniškosios jaunimo tarnybos dvasinis asistentas, 1998-2001 m. – Kretingos Apreiškimo Švč. M. Marijai pranciškonų vienuolyno gvardijonas, 2001-2007 m. – Vilniaus Šv. Pranciškaus ir Šv. Bernardino vienuolyno gvardijonas, Vilniaus Šv. Pranciškaus Asyžiečio (bernardinų) parapijos klebonas, 2004-2007 m. – Mažesniųjų brolių ordino Lietuvos Šv. Kazimiero provincijos viceministras, nuo 2006 m. – VšĮ „Pranciškonų namai“ vadovas, nuo 2007 m. – Mažesniųjų brolių ordino Lietuvos Šv. Kazimiero provincijos ministras (provincijolas).
Kartu su kitais pranciškonais 1991 m. įsteigė Kretingos katalikiškąją mergaičių kolegiją, kuri 1992 m. buvo pertvarkyta į Švento Antano kolegiją, daug darbo ir pastangų įdėjo restauruojant Kretingos vienuolyną, Kretingoje atkūrė Lietuvos provincijos centrą, kuris veikė nuo 1863 m. iki sovietmečio (2007 m. centras perkeltas į Vilnių). Jo ir kitų pranciškonų iniciatyva į sielovadinę talką Kretingoje buvo pakviestos Motinos Teresės seserys, Švč. Širdies pranciškonės misionierės bei Šv. Klaros seserys. Yra vienas iš Kretingos pranciškonų vienuolyne veikiančios labdaros valgyklos „Rūpestėliai“ įkurėjų.
1998-2002 m. buvo Lietuvos Euro skautų organizacijos prezidentas, 2001-2002 m. – Lietuvos Televizijos projekto „Atverk duris“ kūrėjas ir laidos vedėjas.
Išrinktas 1998 m. Kretingos rajono Metų žmogumi. 2008 m. suteiktas Kretingos rajono Garbės piliečio vardas už Kretingos vardo garsinimą Lietuvoje ir užsienyje, rajono gyventojų dvasinio pasaulio turtinimą.
2013 m. pakartotinai išrinktas Mažesniųjų brolių ordino Lietuvos Šv. Kazimiero provincijos ministru. Šias pareigas ėjo iki 2016 m.
Šiuo metu A. Kungys yra Klaipėdos Šv. Pranciškaus Asyžiečio vienuolyno vikaras, Telšių regiono ir Klaipėdos Šv. Marijos Magdalietės OFS brolijos dvasinis asistentas, Šventosios Žemės vicekomisaras.

Heraldikos akademijos teikimu Kungių giminės herbas 2021-11-19 patvirtintas ir įregistruotos GHVI Asmeninių herbų registre, registro Nr. AH-21/23.

Nuotraukoje: br. Astijus Kungys Kretingos Viešpaties Apreiškimo Švč. Mergelei Marijai parapijos bažnyčioje. Dariaus Šypalio nuotr., 2020.