Kunigui jubiliatui įteiktas kilmės liudijimas

Kunigui jubiliatui įteiktas kilmės liudijimas

„Kad aš skelbiu Evangeliją, tai neturiu pagrindo girtis, nes tai mano būtina prievolė, ir vargas man, jei neskelbčiau Evangelijos! Jeigu aš tai daryčiau savo valia, gaučiau atlygį; bet kadangi darau ne savo valia, tai atlieku tik man patikėtą tarnybą. Kaip tada su atlygiu? Ogi kad, skelbdamas Evangeliją, pateikčiau ją veltui ir nesinaudočiau savo teise, kurią man duoda Evangelijos skelbimas.“ (Šventasis raštas. Iš pirmojo laiško Korintiečiams).
Birželio 3 d. Rietavo Šv. arkangelo Mykolo bažnyčioje vyko graži šventė - Sutvirtinimo sakramento teikimas ir parapijos klebono Antano Gutkausko ketvirčio amžiaus kunigystės jubiliejaus minėjimas. Šventąsias Mišias ta proga aukojo Jo ekselencija Telšių vyskupas Algirdas Jurevičius, po kurių gražios sukakties proga kleboną sveikino Rietavo rajono savivaldybės meras Antanas Černeckis, LR Seimo narys Jonas Varkalys. Garbingo jubiliejaus proga parapijos aktyvas ir kiti garbingi svečiai kunigui linkėjo ilgų gyvenimo metų, sveikatos, Dievo palaimos ir gausių dvasinių dovanų. Genealogijos, heraldikos ir veksilologijos valdybos pirmininkas Paulius Vaniuchinas įteikė kunigui jubiliatui kilmės liudijimą ir bajorų Gutkauskų giminės herbą. Kunigas A. Gutkauskas yra kilęs iš kilmingos bajorų Gutkauskų giminės, kurie turėjo herbą  Buka pasaga.

Gutkauskui_iteikiamas_herbas_ir_kilmes_liudijimas

Genealogijos, heraldikos ir veksilologijos valdybos pirmininkas P. Vaniuchinas įteikia kun. A. Gutkauskui kilmės liudijimą ir bajorų Gutkauskų giminės herbą.

 

Viršelio nuotraukoje: Rietavo Šv. arkangelo Mykolo bažnyčios klebonas Antanas Gutkauskas su Telšių vyskupu Algirdu Jurevičiumi ir kunigais. Pauliaus Vaniuchino nuotr., 2023.